Xây lắp các đoạn kè, vĩa hè, xây lắp đường dạo, hố trồng cây, cột đèn chiếu sáng và trang trí, bồn hoa

Xây lắp các đoạn kè, vĩa hè, xây lắp đường dạo, hố trồng cây, cột đèn chiếu sáng và trang trí, bồn hoa

2
Quý I/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.956.429.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu