Xây lắp nhà làm việc 7 tầng, nhà công vụ, nhà hội trường,

Xây lắp nhà làm việc 7 tầng, nhà công vụ, nhà hội trường,

1
2/2008-5/2008
550 ngày
Giá gói thầu:
 • 22.193.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu