Mua sắm trang thiết bị trạm y tế phường xã năm 2007

Mua sắm trang thiết bị trạm y tế phường xã năm 2007

1
Quý I/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.187.423.500 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói