Kiểm tra chất lượng công trình

Kiểm tra chất lượng công trình

06
Quý III năm 2008
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.240.055 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm