Tượng đài, phù điêu, bia ghi công

Tượng đài, phù điêu, bia ghi công

09
Năm 2008
100 ngày
Giá gói thầu:
 • 418.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói