Xây lắp tuyến luồng vào cảng.

Xây lắp tuyến luồng vào cảng.

Gói thầu số 1
10/04/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.563.681.206 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu