Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phần xây lắp (không bao gồm hệ thống chiếu sáng mỹ thuật)

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phần xây lắp (không bao gồm hệ thống chiếu sáng mỹ thuật)

06
Quý 1 năm 2008
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 36.998.071 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói