Trang bị máy Workstations

Trang bị máy Workstations

gói 1
Tháng 3 và 4
21 ngày
Giá gói thầu:
 • 547276800 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu