Cung cấp cơ sở dữ liệu Web of Science (Science Citation Index Expanded and Social Sciencé Citation Index)

Cung cấp cơ sở dữ liệu Web of Science (Science Citation Index Expanded and Social Sciencé Citation Index)

Gói thầu số 3
4/2008-6/2008
4/2008-9/2009
Giá gói thầu:
 • 1.632.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói