Trung tâm hỗ trợ vùng

Trung tâm hỗ trợ vùng

CRSC 3ii
Quý I – Quý III / 2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.500.000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian