Gói thầu xây lắp số 1 (CP1)

Gói thầu xây lắp số 1 (CP1)

15
Quý II/2008
42 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.304.460.973.000 (VND)
 • JBIC
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá