Tư vấn giám sát công trình xây lắp và thiết bị

Tư vấn giám sát công trình xây lắp và thiết bị

03
Năm 2008-2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 220.546.984 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm