San nền

San nền

01
Lúc 9 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.525.261.482 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Hợp đồng hỗn hợp