Cung cấp thiết bị đóng cắt, bảo vệ 35kV

Cung cấp thiết bị đóng cắt, bảo vệ 35kV

02
tháng 2 đến tháng 3 năm 2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 849812351 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá