Cung cấp dao cách ly 110kV và kẹp cực

Cung cấp dao cách ly 110kV và kẹp cực

03
tháng 3 năm 2008
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 279158295 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Mua sắm trực tiếp
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá