Gói thầu số 2: đoạn từ Km22+702.62 – Km25+560

Gói thầu số 2: đoạn từ Km22+702.62 – Km25+560

Gói thầu số 2
Quý II năm 2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.423.000.000 (VND)
 • JBIC
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu