Xây dựng 02 cầu Kênh 10 và Kênh 11

Xây dựng 02 cầu Kênh 10 và Kênh 11

08
Quý II năm 2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.969.505.130 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói