Rà phá bom mìn

Rà phá bom mìn

14
Quý II năm 2008
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 300000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá