Thiết bị âm thanh ánh sáng

Thiết bị âm thanh ánh sáng

11
Quý III – 2008
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.088.843.650 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói