Tạp chí điện tử tiếng Việt ngành xã hội và nhân văn

Tạp chí điện tử tiếng Việt ngành xã hội và nhân văn

2.9-B
Quý II/2008
(12 quý) Từ quý 1 đến quý 12
Giá gói thầu:
 • 11.000 (USD)
 • WB
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Hợp đồng hỗn hợp