Chi phí kiểm toán

Chi phí kiểm toán

A.5
Quý III, IV/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 37.206.882 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm