Lập thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán của Dự án đầu tư “Hệ thống Tin Điện tử Văn hóa – Xã hội

Lập thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán của Dự án đầu tư “Hệ thống Tin Điện tử Văn hóa – Xã hội

01/TĐTVHXH
Trong quý 3/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.039.066.569 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói