Xây dựng đoạn Km192+000-Km204+000

Xây dựng đoạn Km192+000-Km204+000

XL-06
Quý I năm 2009
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 95967500000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá