Kiểm toán công trình

Kiểm toán công trình

12
15 ngày
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 74.560.200 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm