Gói thầu số 3: Tư vấn đấu thầu xây lắp

Gói thầu số 3: Tư vấn đấu thầu xây lắp

1
Quý III năm 2008
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 45.296.642 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói