Chi phí giám sát thi công XDCT

Chi phí giám sát thi công XDCT

05
năm 2008-2009
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 135.872.692 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá