Chi phí kiểm toán

Chi phí kiểm toán

07
năm 2008-2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 28.354.068 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá