Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công+ sửa chữa, nâng cấp hồ chứa: Đầm Xanh, Đầm Hậu, Chóp Dù, Lan Đình, Thôn 2 (xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên), thôn 5, thôn 6, thôn 9, Gò Táu, Khe Cọ Cái, Khe Mo Tắc, Khe Nhâm, Khe Lập, thôn 2 (xã An Bình, hu

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công+ sửa chữa, nâng cấp hồ chứa: Đầm Xanh, Đầm Hậu, Chóp Dù, Lan Đình, Thôn 2 (xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên), thôn 5, thôn 6, thôn 9, Gò Táu, Khe Cọ Cái, Khe Mo Tắc, Khe Nhâm, Khe Lập, thôn 2 (xã An Bình, hu

03
Quý III+ IV năm 2008
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.648.961.574 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm