XD 08 phòng học

XD 08 phòng học

01
15/09/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.731.216.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá