Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn quản lý dự án

01
Từ khi chuẩn bị đầu tư
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 91.079.910 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm