Tư vấn bảo hiểm xây dựng

Tư vấn bảo hiểm xây dựng

04
Tháng 9-10/2008
Theo tiến độ thi công gói thầu xây lắp
Giá gói thầu:
 • 10.175.496 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm