Công trình: Trường tiểu học Tịnh ấn Tây; hạng mục: Khu hiệu bộ và các phòng chức năng

Công trình: Trường tiểu học Tịnh ấn Tây; hạng mục: Khu hiệu bộ và các phòng chức năng

01
29/09/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 1076692000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá