Xây lắp giai đoạn 1 khối nhà trụ sở, các hạng mục phụ trợ và lắp đặt hệ thống kỹ thuật hạ tầng trụ sở Trung tâm Tin học Thốngg kê Khu vực II

Xây lắp giai đoạn 1 khối nhà trụ sở, các hạng mục phụ trợ và lắp đặt hệ thống kỹ thuật hạ tầng trụ sở Trung tâm Tin học Thốngg kê Khu vực II

1
Tháng 10/2008
180 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7, CN)
Giá gói thầu:
 • 12215123594 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá