Thiết bị dạy nghề Cơ khí

Thiết bị dạy nghề Cơ khí

01
Trong năm 2008
Trước 25/12/2008
Giá gói thầu:
 • 2.940.000.000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu