Thi công xây lắp + Trang thiết bị

Thi công xây lắp + Trang thiết bị

09
Quý 4 năm 2008
220 ngày
Giá gói thầu:
 • 21.656.360.917 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Hợp đồng hỗn hợp