Công trình Nhà điều hành sản xuất Chi nhánh điện Gia Nghĩa

cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp hoàn chỉnh Công trình Nhà điều hành sản xuất Chi nhánh điện Gia Nghĩa

01
Quý IV/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 5813796519 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá