Thi công hệ thống đường ống thoát nước thải, nước mưa quy mô 50ha

Thi công hệ thống đường ống thoát nước thải, nước mưa quy mô 50ha

TC02
14/12/2008 đến 24/12/2008
80 ngày
Giá gói thầu:
 • 9.450.080.219 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá