Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT

Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT

01
Quý II/2008
Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
Giá gói thầu:
 • 7.195.607 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá