Xây lắp * Không sơ tuyển

Xây lắp * Không sơ tuyển

11
Quý IV/2008
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.941.912.279 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm