Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu phần xây lắp và thiết bị công trình

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu phần xây lắp và thiết bị công trình

03
Quý IV năm 2008
Từ khi có quyết định chỉ định thầu tư vấn đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
Giá gói thầu:
 • 19463520 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm