Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát địa hình, thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự tóan

Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát địa hình, thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự tóan

02
Đã thực hiện
Đã thực hiện
Giá gói thầu:
 • 210.200.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm