Gói thầu số 1: Hoàn trả QL 21 đoạn Chợ Bến – Cầu Sỏi (Km 59+200 – Km 72+816)

Gói thầu số 1: Hoàn trả QL 21 đoạn Chợ Bến – Cầu Sỏi (Km 59+200 – Km 72+816)

1
Quý III/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 22.513.323.600 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu hạng mục hoàn trả QL21, đoạn Chợ Bến – Cầu Sỏi (Km 59+200 – Km 72+816) huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình thuộc Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)