Kiểm toán

Kiểm toán

9
Quí 4/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.945.314 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm