Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

04
Quý III năm 2008
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 42.708.238 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng trụ sở Lực lượng Thanh niên xung phong