XÂY DỰNG THÍ ĐIỂM KÈ ĐÁ BỜ KÊNH PHƯỜNG 3- THỊ XÃ TÂN AN – TỈNH LONG AN

XÂY DỰNG THÍ ĐIỂM KÈ ĐÁ BỜ KÊNH PHƯỜNG 3- THỊ XÃ TÂN AN – TỈNH LONG AN

01
09 giờ 00 ngày 11 tháng 12 năm 2008
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 7.327.696.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Công trình : Xây dựng thí điểm kè đá bờ kênh Phường 3 – Thị xã Tân An ; Hạng mục : Kè, 2 cầu và 11 cống