Viễn thông Hà Tĩnh thông báo mời thầu

Viễn thông Hà Tĩnh thông báo mời thầu, Đầu tư phương tiện vận chuyển phục vụ công tác điều hành sản xuất và quản lý của Viễn thông Hà Tĩnh.