Thông báo mời thầu gói thầu: Sàn nâng kỹ thuật của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thông báo mời thầu gói thầu: Sàn nâng kỹ thuật của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Nguồn vốn: Sự nghiệp. Bên mời thầu: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

GT: Sàn nâng kỹ thuật
Nguồn vốn: Sự nghiệp
Bên mời thầu: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 15/12/2008 đến 11 giờ 00 ngày 30/12/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng hành chính Tổng hợp, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Hà Nội. Điện thoại: (04) 39360412; Fax: (04) 39347818.
Giá bán: 500.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 11 giờ 30 ngày 30/12/2008