Các từ viết tắt trong thuật ngữ Tiếng Anh -Việt về Đấu thầu và Hợp đồng

CÁC TỪ VIẾT TẮT  – THUẬT NGỮ ANH – VIỆT TRONG ĐẤU THẦU

Mục này giải nghĩa các từ viết tắt trong các thuật ngữ liên quan đến đấu thầu và hợp đồng…

CSO Civil Society organization (Tổ chức) hiệp hội nghề nghiệp
DCAM Department of Construction Activities Management Vụ Quản lý các Hoạt động Xây dựng
DFID Department for International Development Bộ Phát triển Quốc tế (Vương Quốc Anh)
DPP Department of Public Procurement Cục Quản lý Đấu thầu
GO Office of the Goverment Văn phòng Chính phủ
GOV Government of  Vietnam Chính phủ Việt Nam
IBRD International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế
IDA International Development Agency Hiệp hội Phát triển Quốc tế
MOC Ministry of Construction Bộ Xây dựng
MPI Ministry of Planning and Investment Bộ Kế hoạch và Đầu tư
NORAD Norwegian Agency for Development Cooperation Cơ quan Hợp tác Phát triển Nauy
OECD/DAC Organisation for Economic Co-operation and Development/ Development Assistance Committee Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế/Ủy ban Hỗ trợ Phát triển
OSCAC Office of the Steering Committee for Anti-Corruption Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng
SAV State Audit of Vietnam Kiểm toán Nhà nước
SOCBs State-Owned Commercial Banks Ngân hàng Thương mại Quốc doanh
SOEs State-Owned Enterprises Doanh nghiệp Nhà nước
UNCAC United Nations Convention on Anti Corruption Công ước của LHQ về chống tham nhũng
UNDP United Nations Development Programme Chương trình Phát triển của LHQ
VACC Vietnam Association of Construction Contractors Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam
VECAS Vietnam Engineering Consultant Association Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
VIFCEA Vietnam Federation of Civil Engineering Associations Tổng hội Xây dựng Việt Nam
VUSTA Vietnam Union of Science and Technology Associations Liên hiệp Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials Hiệp hội Đường và Giao thông Hoa Kỳ
AF Additional Fund Vốn bổ sung
AWP Annual Work Program Kế hoạch Xây lắp Năm thứ….
CBO Community-based organisations Tổ chức Cộng đồng
CPM Critical path method Phương pháp đường tới hạn
CQS Selection Based on Consultants’Qualifications Tuyển chọn trên cơ sở Năng lực của Tư vấn
DPO Detail Project Outline Đề cương chi tiết dự án (WB)
EMDP Ethnic Minority Development Plan Kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số
FBS Selection under a Fixed Budget Tuyển chọn theo một ngân sách cố định
IMA Independent Monitoring Agency Cơ quan Giám sát Độc lập
ITC Instructions to Consultants Chỉ dẫn cho Tư vấn
LCS Least-Cost Selection Tuyển chọn Tư vấn theo Chi phí Thấp nhất
LOI Letter of Invitation Thư mời
MOS Monthly Operational Summary Báo cáo Tóm tắt Hoạt động Hàng tháng
OM (Project) Operation Manual Sổ tay điều hành dự án
PAD Project Appraisal Document Tài liệu Thẩm định dự án
PAs Procurement Agents Đại lý Mua sắm
PCN Project Concept Note Tóm tắt ý tưởng dự án (WB)
PCR Project Completion Report Báo cáo hoàn thành dự án
PE Procuring Entities Cơ quan chủ quản
PEIA Program Environment Impact Assessment Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường cấp Chương trình
PER Post Evaluation Report
PGAE Partnership Group on Aid Effectiveness Nhóm Quan hệ đối tác về hiệu quả viện trợ
PID Project Information Document Tài liệu Thông tin Dự án
PPTA Project Preparation Technical Assistance Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án
QBS Quality-Based Selection Tuyển chọn Tư vấn trên cơ sở Chất lượng
QCBS Quality- and Cost-Based Selection Tuyển chọn Tư vấn trên Cơ sở Chất lượng và Chi phí
RAP Resettlement Action Plan Kế hoạch Hành động Tái định cư (RAP)
RFP Request for Proposal Hồ sơ Mời thầu
RNIP Road Network Improvement Program Chương trình Nâng cấp mạng lưới đường bộ
SAPROF Special assistance for project formation (Nhóm) Hỗ trợ đặc biệt thành lập dự án
SBDs Standard Bidding Document HSMT chuẩn
SSS Single-Source Selection Tuyển chọn Tư vấn
SWAps Sector-Wide Approaches Cách tiếp cận toàn Ngành
TOR Terms of Reference Điều khoản Tham chiếu
VP Vietnam Pilot Dự án Thử nghiệm Việt Nam
CBR California Bearing Ratio
FWD Falling Weight Deflectometer
GPS Primary control points (GPS) Đường chuyền cơ sở (GPS)
IDF Intensity-Duration-Frequency (IDF) Cường độ- Thời gian -Tần suất (IDF)
ATB Asphalt Treated Base Lớp móng/trộn cấp phối gia cường ATB
TG Technical Guidline Sổ tay Hướng dẫn Kỹ thuật
CCD CoST Concept Design Thiết kế ý tưởng CoST
CMPI CoST Material Project Information Thông tin Dự án trọng yếu CoST
EITI Extractive Industries Transparency Initiative Sáng kiến minh bạch hóa trong ngành công nghiệp khai khoáng
VMSG Vietnam Multi-Stakeholder Group Nhóm đa biên Việt Nam

CÁC TỪ VIẾT TẮT  – THUẬT NGỮ ANH – VIỆT TRONG ĐẤU THẦU

(Linh Hoang on Vitas Translation)