Chào hàng mua sắm tài sản dự án SEQAP (2012) – Phòng GD & ĐT Bát Xát, Lào Cai

 

A-Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1-Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Phòng Giáo dục và Đào tạo Bát Xát

– Địa chỉ: Tổ 4 Thị trấn Bát Xát – Huyện Bát Xát – Tỉnh Lào Cai

– Địện thoại: 020 3783 159 – fax 020 3783 079

2-Tên dự án: Mua sắm tài sản các đơn vị trường học tham gia dự án SEQAP năm 2012;

3-Loại dự án: Dự án SEQAP năm 2012;

4-Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát.

5-Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào giá:

5.1-Mua sắm tài sản các đơn vị trường học tham gia dự án SEQAP năm 2012;

 

B-Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 

1-Tên bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bát Xát;

2-Tên gói thầu: Mua sắm tài sản các đơn vị trường học tham gia dự án SEQAP năm 2012;

3-Nguồn vốn: Kinh phí dự án SEQAP năm 2012;

4-Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5-Thời gian phát hành HSCH từ 14 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2012 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12 năm 2012 (Trong giờ hành chính).

6-Địa điểm bán HSCH: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát-Tổ 4 Thị trấn Bát Xát – huyện Bát Xát – tỉnh Lào Cai.

7-Giá bán một bộ HSCH: 500.000 đồng;

8-Địa điểm nhận HSCG: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát-Tổ 4 Thị trấn Bát Xát – huyện Bát Xát – T.Lào Cai.

9- Thời điểm đóng thầu:  8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12 năm 2012.

Hồ sơ sẽ được mở công khai vào hồi 9 giờ 30 phút (Giờ Việt Nam) ngày 26/12/2012 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát-Tổ 4 Thị trấn Bát Xát – huyện Bát Xát – tỉnh Lào Cai.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát, kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSCG tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.