Thông báo kết quả đấu thầu: Dự án Nạo vét duy tu luồng hàng hải An Thới năm 2014

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

– Địa chỉ: số 10, đường 3/2, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Điện thoại: 0643.854457;            Fax: 0643.858312

– Email : Office@vms-south.vn

2. Tên dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải An Thới năm 2014

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

– Tên gói thầu: Thi công nạo vét duy tu luồng, di chuyển thiết bị công

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi

– Giá gói thầu: 2.210.299.784 VNĐ

(Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm mười triệu, hai trăm chín mươi chín nghìn, bẩy trăm tám mươi tư đồng./.)

– Giá trúng thầu: 2.179.783.426 VNĐ

(Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm bẩy mươi chín triệu, bẩy trăm tám mươi ba nghìn, bốn trăm hai mươi sáu đồng./.)

– Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai

– Quyết định phê duyệt: Quyết định số 1998/QĐ-TCTBĐA THHMN ngày 29/8/2014 do Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam phê duyệt.

– Hình thức hợp đồng: đơn giá cố định

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.